Warszawa,
29
stycznia
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Konkurs "Kibicuj Nowej Generacji okien VELUX" został rozstrzygnięty!

ZWYCIĘZCA NAGRODY GŁÓWNEJ: 2-osobowego wyjazdu do Kopenhagi na Finał Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Męźczyzn.

1. Marcin Janiuk

NAGRODY DODATKOWE - TORBY SPORTOWE VELUX:

1. Ewa Kliś2. Paweł Tynka3. Waldemar Łuczak4. Wojciech Czajka5. Waldemar Kałuski6. Grzegorz Segieda7. Michał Olszewski8. Paweł Siepa9. Dariusz Zyśk10. Witold Boguszewski

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

* Ze względu na możliwość wykorzystania sloganów w przyszłej kampanii reklamowej zostały one utajnione.

​​​​VELUX Polska, Warszawa, styczeń 2013 r.


REGULAMIN KONKURSU „Kibicuj Nowej Generacji okien VELUX”
 
1. Nazwa i adres organizatora.Organizatorem konkursu jest VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018788, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
 
2. Zasady konkursu.Konkurs skierowany jest do Uczestników, którymi mogą być wyłącznie pełnoletnieosoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odwiedzenie stoiska VELUX na targach Budma.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:• wypełnienie wszystkich pól w drukowanym kuponie konkursowym dystrybuowanym tylko podczas targów Budma 2013 i przekazanie kuponu do przedstawiciela Organizatora podczas trwania targów Budma (29.01-01.02.2013). Kupony wypełnione nieczytelnie lub z pustymi polami są nieważne;• zaproponowanie hasła reklamującego Nową Generację okien VELUX;• zaakceptowanie zasad konkursu i potwierdzenie tego swoim podpisem.
 
3. Nagrody konkursowe.
 
Nagroda główna• Główną nagrodą w konkursie za najciekawsze hasło reklamowe jest wyjazd na mecz finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej CEV w Kopenhadze w dniu 29.09.2013;• W przypadku gdy z wyjazdem związane będą koszty zakwaterowania i przejazdu, organizator pokryje następujące koszty:o zakwaterowanie: 1 nocleg dla dwóch osób w hotelu minimum *** gwiazdki w pokoju 2- osobowym, o dwa bilety lotnicze relacji: Warszawa/Poznań/Wrocław/Kraków/Gdańsk-Kopenhaga i Kopenhaga- Warszawa/Poznań/Wrocław/Kraków/Gdańsk. o bilet lotniczy może być zamieniony na bilet na prom relacji Gdynia-Kopenhaga, Kopenhaga-Gdynia: samochód osobowy + 2 osoby dorosłe; • Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem, dojazdem do lotniska/promu, dojazdem na mecz i ubezpieczeniem;• W przypadku gdy nagrodę wygra osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, podczas wydawania nagrody, Organizator doliczy nagrodę pieniężną w wysokości 11,1111% wartości nagrody i potrąci ją przy wydawaniu nagrody, a następnie odprowadzi na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wybranej nagrody;• W przypadku gdy nagrodę wygra osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ma obowiązek dopisania jej wartości do dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymując nagrodę, zwycięzca akceptuje także jej wartość. Wartość określona zostanie w stosownym dokumencie, który będzie dostarczony do zwycięzcy wraz z nagrodą.
 
Nagrody dodatkowe• Organizator przyzna 10 nagród dodatkowych za kolejne 10 najciekawszych haseł. Nagrodami dodatkowymi są torby sportowe  z logo VELUX;• Nagroda zostanie przesłana lub dostarczona osobiście do Zwycięzców na wskazany adres podany telefonicznie lub przez wiadomość email.
Odbiór nagrody• Nagroda obejmuje powyższe świadczenia i nie może być wymieniona na gotówkę lub inną nagrodę. • Nagroda nie może być przekazana przez Zwycięzcę innej osobie.• W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę ulega ona przejściu na rzecz Organizatora.• Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy ani za niemożność realizacji nagrody.
 
4. Terminy i ogłoszenie wyników konkursu.• Ogłoszenie konkursu: 29 stycznia 2013 r.• Zakończenie konkursu: 01 lutego 2013 r.• Obrady komisji konkursowej: 08 luty 2013 r.• Ogłoszenie wyników konkursu: 12 luty 2013 r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub emailem. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową www.velux.pl/eurovolley. Wyniki będą dostępne na w/w stronie do dnia: 12.03.2013 r.
 
5. Skład Komisji Konkursowej.W skład sądu Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele firmy VELUX Polska wg listyponiżej:1. Agnieszka Cieśla2. Jakub Bogacz3. Agnieszka Kamińska
Komisja konkursowa sprawdzi poprawność udzielanych odpowiedzi oraz wybierzenajciekawsze hasło reklamujące Nową Generację okien VELUX. Na podstawie tych kryteriów zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 
6. Składanie zapytań dotyczących konkursu.Niniejszy regulamin oraz dodatkowe  informacje dotyczące zasad konkursu zamieszczone zostaną na stronie: www.velux.pl/eurovolley
Dodatkowych wyjaśnień udziela:Agnieszka Cieśla, VELUX Polskae-mail: agnieszka.ciesla@velux.comTel.: 22 33 77 000
 
7. Postanowienia dodatkowe• VELUX Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych haseł reklamowych o Nowej Generacji VELUX w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. Prawo dotyczy wszystkich pól eksploatacji,  bez ograniczeń geograficznych i czasowych. • W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy i Przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.• Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą w celach niniejszego konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.• W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.